ฟ้อนสาวไหม

ประวัติ
ประวัติส่วนตัว (แม่ครูบัวเรียว) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

_7118507

1.1 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ นางบัวเรียว  นามสกุล รัตนมณีภรณ์

เชื้อชาติ.........ไทย......สัญชาติ ไทย 

วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๒ กันยายน ๒๔๘๙ อายุ ๖๓ ปี   ภูมิลำเนา(บ้านเกิด) เลขที่ ๔๕/๑ ม. ๑๑ บ้านศรีทรายมูล

ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย

 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่เลขที่ ๔๕/๑ ม. ๑๑ บ้านศรีทรายมูล ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๘:๐๓ น. )
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน (แม่ครูบัวเรียว) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พ.ศ. ๒๔๙๗                ได้รับการถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหมจากผู้เป็นบิดา และเริ่มแสดงในงานปอยหลวงของบ้านศรีทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัด                                                                                      เชียงรายต่อจากนั้นมีการพัฒนาท่าฟ้อนสาวไหมจากความแข็งแกร่งของผู้ชายให้เหมาะสมสวยงามกับสรีระของผู้หญิง

พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง ปัจจุบัน เผยแพร่การฟ้อนพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง  ฟ้อนลาวชมดงฟ้อนสร้อยแสงแดง

พ.ศ. ๒๕๕๐๙ ออกรายการโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๘ ลำปาง แสดงการฟ้อนสาวไหม ฟ้อนลาวแพน

พ.ศ. ๒๕๑๐                   ฟ้อนรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๓๐                   ปรับปรุงการฟ้อนดาบ ๒ เล่ม และฟ้อนดาบต่อสู้

พ.ศ. ๒๕๓๒                   ปริวัตรท่าฟ้อนเชิงจากภาษาล้านนาที่ยากแก่การเข้าใจให้เป็นภาษาปัจจุบัน พร้อมทั้งปรับการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น

พ.ศ. ๒๕๓๒                    แสดงฟ้อนสาวไหมงานคอนเสิร์ต ม่านไหม ใยหมอก ครั้งที่ ๑   ของ จรัล  มโนเพ็ชร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย                                                                                             กรุงเทพมหานคร

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๘:๐๐ น. )
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลงานด้านการสอน (แม่ครูบัวเรียว) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พ.ศ. ๒๕๐๖ –ปัจจุบัน วิทยากรสอนฟ้อนให้กับชุมชน ช่างฟ้อนตามหัววัดต่างๆ รวมถึงกลุ่มเยาวชนของจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษสอนฟ้อนสาวไหม ชมรมพื้นบ้านล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษ สอนฟ้อนสาวไหมและฟ้อนพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ วิทยากรสอนฟ้อนพื้นบ้านล้านนา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

พ.ศ. ๒๕๔๒ วิทยากรสอนฟ้อนพื้นบ้านล้านนา โรงเรียนสันโค้งเชียงรายจรูญราษฎร์

พ.ศ. ๒๕๔๒ วิทยากรสอนฟ้อน กลุ่มครูนาฏศิลป์เชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๒ –๒๕๔๙ วิทยากรสอนฟ้อนสาวไหม สถาบันราชภัฏเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๖ –ปัจจุบัน วิทยากรสอนฟ้อนพื้นบ้านล้านนา โรงเรียนเมืองเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๖ วิทยากรสอนฟ้อนพื้นบ้านล้านนา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน วิทยากรสอนฟ้อนสาวไหมและฟ้อนพื้นบ้านล้านนา ชมรมสืบสานล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. ๒๕๔๙ ถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม แก่ อาจารย์ศุภมงคล หวังในธรรม และอาจารย์มธุรส  ไอยรารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. ๒๕๕๐ วิทยากรโครงการ “ละอ่อนเจียงฮายสืบสานศิลปวัฒนธรรม”สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

พ.ศ. ๒๕๕๐ วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการแสดงฟ้อนเล็บ รุ่นที่๑ เทศบาลนครเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นแม่ครูถ่ายทอดการฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม ให้แก่ชมรมสืบสานล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา (ฟ้อนเล็บ)

พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทยากรสอนฟ้อนสาวไหม แก่นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทยากรสอนฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง และฟ้อนสาวไหม แก่นักศึกษาชมรมดนตรีไทย - พื้นเมือง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทยากรฝึกอบรม โครงการอบรมทักษะศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยากรสอนฟ้อนสาวไหม แก่นักศึกษาชมรมพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยากรสอนฟ้อนเล็บ กลุ่มโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต ๒ จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๔

-                   วิทยากรฝึกอบรมโครงการอบรมทักษะศิลปการแสดงพื้นบ้านล้านนา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

-                   พฤศจิกายน วิทยากรสอนฟ้อนสาวไหมตามโครงการ อบรมการตีกลองสะบัดชัย และฟ้อนสาวไหมต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๒๑ คน

-                   ตุลาคม – ธันวาคม วิทยากรอบรมการฟ้อนเล็บพื้นเมืองเชียงราย ๗๕๐ คน เพื่อแสดงในงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปีเทศบาลเมืองเชียงราย

 

พ.ศ. ๒๕๕๕      

-                   มกราคม วิทยากรถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-                   มีนาคม วิทยากรถ่ายทอดการฟ้อนเล็บเชียงราย กลุ่มสตรีอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๑๐๐ คน

-                   กุมภาพันธ์ วิทยากรถ่ายทอดการฟ้อนเล็บเชียงราย คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

พ.ศ. ๒๕๕๖

-                   มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๖ วิทยากรถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม ณ ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยพระอาจารย์ พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี เปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕๐ คน

-                   ๔ – ๕ เมษายน ถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเชิงให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

-                   ๕ – ๗ เมษายน เปิดโครงการถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง ณ บ้านสาวไหม ชุมชนศรีทรายมูล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๒ คน

-                   ๘ – ๑๑ เมษายน  วิทยากรฟ้อนสาวไหม ณ วัดพบพระใต้ อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก

-                   สิงหาคม ถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม แก่คณะช่างฟ้อนวัดศรีดอบเรือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

-                   ๑๓ กันยายน วิทยากรถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จำนวน ๑๓ คน ณ บ้านสาวไหม

-                   พฤศจิกายน ถ่ายทอดการฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

-                   พฤศจิกายน ถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน แก่พยาบาลในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 
แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๕๙ น. )
 
ผลงานทางสังคม (แม่ครูบัวเรียว) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ได้ทำหน้าที่ในการเป็นแม่ที่ดี เป็นครูที่ดีของศิษย์ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นปราชญ์ผู้รู้ของสังคม และดำรงตนอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ให้กับสังคมมาโดยสม่ำเสมอ และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นกรรมการประกวดมหกรรมดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการแข่งขันดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง ของนักเรียนประจำปี ๒๕๔๙ ระดับภาคเหนือ

พ.ศ. ๒๕๕๐ กรรมการประกวดการฟ้อนเล็บ งานเทศกาลดอกไม้งาม ครั้งที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๒ กรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม ข่วงภูมิปัญญาล้านนาสล่าเชียงรายและวัฒนธรรมชนเผ่างานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ รายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนเมืองเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๓๘ –พ.ศ. ๒๕๔๒ รองประธานกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนศรีทรายมูล

พ.ศ. ๒๕๔๒ –พ.ศ. ๒๕๕๐ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนศรีทรายมูล

พ.ศ. ๒๕๔๓ สมาชิกกลุ่มสตรีวัยทอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยการทำหน้าที่เป็นผู้สอนการแสดงพื้นบ้านล้านนา ให้แก่กลุ่มสตรีวัยทอง ได้แก่ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนแม่หญิงล้านนา รำวงพื้นบ้านพ.ศ. ๒๕๔๕ –ปัจจุบัน สมาชิกกลุ่ม สตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๔- ปัจจุบัน สมาชิกสภากาชาดไทย

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นแม่ครูต้นแบบศิลปะการฟ้อนสาวไหมแบบล้านนา เพื่อการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Lanna) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พ.ศ. ๒๕๔๒ –ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับชมรมดนตรีไทย –พื้นเมือง และชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๒ –ปัจจุบัน ประธานกลุ่มศิลปะการแสดง สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๕๗ น. )
 
รางวัลเกียรติยศ ผลงานที่ภาคภูมิใจ (แม่ครูบัวเรียว) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์/ เกียรติคุณ / รางวัลที่เคยได้รับ

พ.ศ. ๒๕๑๐ รับโล่เกียรติคุณด้านการฟ้อนสาวไหม จากคณะกรรมการบัณฑิต เนื่องในงานร่วมฉลองรับปริญญาคณะมนุษศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับเกียรติบัตรจากสโมสรโรตารี่ เนื่องในงานของสโมสรโรตารี่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมรถไฟ

พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอกประจวบ สุนทรางกูร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ในฐานะผู้สร้างสรรค์สื่อชาวบ้านดีเด่น (ฟ้อนสาวไหม)

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็น “แม่ครู”ของชมรมพื้นบ้านล้านนา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดเชียงราย ด้านการฟ้อนสาวไหม จากคณะกรรมการเลขาธิการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จากสถาบันราชภัฏเชียงราย ด้านการแสดงฟ้อนสาวไหม ซึ่งนางบัวเรียว ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องทุ่มเท ให้กับทุกองค์กรและบุคคลที่สนใจในฟ้อนพื้นบ้านล้านนา ณ สถาบันราชภัฎเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มีจิตกุศลและสนับสนุนช่วยเหลือฝึกสอนการฟ้อนรำโครงการกลุ่มสตรีวัยทอง

พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับประกาศนียบัตร ในการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับเกียรติบัตรจาก วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ในการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ (ฟ้อนสาวไหมต้นฉบับ) ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเป็นกรรมการ มหกรรมการประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้มอบปริญญาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์และการละครให้แก่นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ไว้เพื่อเป็นเกียรติยศ แก่ช่างฟ้อนพื้นบ้านที่มีความทุ่มเทเสียสละ ในงานวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำงานให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ตามโครงการพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ปี ๒๕๔๙ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ พระราชวังดุสิต

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สาขาศิลปะ

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประเภทฟ้อน รำพื้นบ้าน กรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้ารับการประทานโล่พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประเภทฟ้อน รำพื้นบ้าน กรมพลศึกษา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ

                วันที่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม รางวัลราชมงคลสรรเสริญสาขาศิลปะ (การแสดง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี)

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ รับเข็มและใบประกาศจากท่านองคมนตรี เกษม วัฒนชัย

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มาตลอด ๑๓ ปี แห่งการสถาปนา ด้านการฟ้อนพื้นบ้านล้านนา จาก ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้รับโล่เกียรติคุณยกย่อง เป็น บุคคลแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น สาขาศิลปะการแสดง/ฟ้อนสาวไหม จาก พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖

                        วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล “ภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา” สาขาศิลปะการแสดง จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                        วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ข้ารับรางวัลเพชรสยาม สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ครั้งที่ ๑๙ ปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชญ์ องคมนตรี

                วันที่ ๒๑ กันยายน  เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องใวันเยวชนแห่งชาติ

                วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ รับโล่รางวัลคนดีศรีเชียงราย เนื่องในโอกาสเชียงรายครบรอบ ๗๕๐ ปี ปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๕๓ น. )
 
วิธีการฝากตัวเป็นศิษย์ (แม่ครูบัวเรียว) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาการถ่ายทอดศิลปวิทยาการความรู้แขนงต่างๆ ของชาวล้านนานั้นจะต้องมีพิธีที่เรียกว่า “ขึ้นขันครู ตั้งขันครู หรือขึ้นครู” เสียก่อน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ และถวายตัวเพื่อเป็นลูกศิษย์ก่อนที่จะร่ำเรียนวิชานั้นเสียก่อน แต่สิ่งที่ต่างไปจากอดีตคือ การปรนนิบัติต่อครูอาจารย์ ซึ่งในอดีตผู้ที่จะเรียนวิชาความรู้ต้องปรนนิบัติในการ หุงหาอาหาร การตักน้ำ เพื่อให้ครูได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ซึ่งปัจจุบันได้งดเว้นการปฏิบัติในข้อนี้แล้ว ส่วนเครื่องเซ่นในการทำพิธีก็ยังคงเดิมการไหว้ครูของนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา วันที่เหมาะสมมากที่สุดในการทำพิธีขึ้นขันครู คือ วันอังคาร หรือหากไม่สะดวกก็สามารถที่จะเป็นวันอื่นได้ โดยที่วันนั้นไม่ควรเป็นวันพระ ผู้ที่จะเรียนก็ต้องเตรียมขันครู หรือเครื่องไหว้ครู ดังนี้

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๗:๕๙ น. )
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลงานที่เผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ (แม่ครูบัวเรียว) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พ.ศ. ๒๕๓๗  “ฟ้อนเชิง : อิทธิพลที่มีต่อฟ้อนล้านนา”  เอกสารวิชาการชุดล้านนาคดี ลำดับที่ ๖ โรงพิมพ์สันติภาพ พริ้นท์ โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

พ.ศ. ๒๔๔๑ ทำเนียบผู้ทำคุณประโยชน์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๔๒ “กุย สุภาวสิทธิ์, นาย”สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือเล่ม 1 พิมพ์ที่ บริษัท สยามเพชร แมเนจเม้น จำกัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐, ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๒“บัวเรียว รัตนมณีภรณ์”สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือเล่ม ๗ พิมพ์ที่ บริษัท สยามเพชร แมเนจเม้น จำกัด กรุงเทพ มหานคร ๑๐๓๑๐, ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๒ “ฟ้อนสาวไหม”สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือเล่ม ๘ พิมพ์ที่ บริษัท สยามเพชร แมเนจเม้น จำกัด กรุงเทพ มหานคร ๑๐๓๑๐, ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๓ “นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ”พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการรวมหัวเมืองภาคเหนือสำนักพิมพ์อรุณวิทยา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๔๓ “ Lanna-Thai Dance” Khon Muang Music and Dance Tradition of North Thailand White Lotus Co., Ltd Bangkok 2006

พ.ศ. ๒๕๔๖ “บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ผู้ให้กำเนิดฟ้อนสาวไหม”สล่าพื้นบ้านพื้นเมือง โรงพิมพ์อินเตอร์พริ๊นจังหวัดเชียงราย, กันยายน ๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๔๖ วิทยานิพนธ์ของนางสาวจตุพร เจริญศวรและคณะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๔๖ วิทยานิพนธ์ของนางสาวศิริกานดา ทรัพย์มณีและคณะ สถาบันราชภัฏเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๙ “ฟ้อนสาวไหมต้นแบบ”ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง โรงพิมพ์บดินทร์การพิมพ์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๔๙ “นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ฟ้อนสาวไหม) พิธีพระราชทานรางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ ประจำปี ๒๕๔๙ ”มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (หน้า ๒๒-๔๐)

พ.ศ. ๒๕๔๙ เอกสารการจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดง ตามโครงการภูมิบ้าน ภูมิเมือง สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  “ฟ้อนสาวไหม เชียงราย”

พ.ศ. ๒๕๔๙ ฟ้อนสาวไหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐ วิทยานิพนธ์ นายรุจรุง มีเหล็ก เรื่องฟ้อนสาวไหม กรณีศึกษานางบัวเรียว
รัตนมณีภรณ์และนายคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๑ ฟ้อนสาวไหม กรณีศึกษานางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยานิพนธ์ ชีวิตและผลงานบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ช่างฟ้อนล้านา โดย นายรัตนะ
ตาแปง ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. ๒๕๓๘ คอนเสิร์ต ม่านไหมใยหมอก ครั้งที่ ๑ โดยจรัล มโนเพ็ชร สุนทรี เวชานนท์ และเพื่อนจรัล ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๒๕๓๘

พ.ศ. ๒๕๔๒ รายการ ฟ้อนสาวไหม แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ บ้านถวัล ดัชนี จ.เชียงราย ๒๙/๑๐/๔๒ ทะเบียน ๐๖๗ มหาวิทยาลัยพายัพ

พ.ศ. ๒๕๔๓ ปรัศนี รายการตะลอนเกม ปรัศนี สาธิตการฟ้อนสาวไหม ช่อง ๓

พ.ศ. ๒๕๔๙ “บัวเรียว รัตนมณีภรณ์, นาง”เวบไซต์ ล้านนาคดี

พ.ศ. ๒๕๔๙  นาฏดุริยการล้านนา วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙  “ฟ้อนสาวไหม”สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๐ ข่าวในพระราชสำนัก ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานพระสิทธิธาดาทองคำ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

พ.ศ. ๒๕๕๐ ประวัติฟ้อนสาวไหม จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พ.ศ. ๒๕๕๐ การ์ตูนแอนนิเมชั่น ฟ้อนสาวไหม ความยาว ๔ นาที ทางอินเตอรืเน็ต โดยมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาภาคพายัพ

พ.ศ. ๒๕๕๑ ฟ้อนสาวไหม รายการครบรอบ ๑๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT

พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิปการฟ้อนสาวไหม เวบไซต์ www.ketalanna.com

พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๒๗ กันยายน  รายการไทยโชว์ ตอนฟ้อนสาวไหม ช่อง ทีวีไทย

พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ ตุลาคม รายการไทยโชว์ ตอน ฟ้อนเชิง ช่องทีวีไทย

พ.ศ. ๒๕๕๓ เดือน กันยายน รายการประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ช่องทีวีไทย

พ.ศ. ๒๕๕๓ เว็บไซ www.fonsaomai.com

 

การเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต (Youtube)

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

จำนวนผู้เข้าชม

เว็บไซต์

วันที่ลง/แก้ไข

วันที่ค้นคว้า

ผู้ลง

เพลงพื้นบ้านแม่บัวเรียวฟ้อนสาวไหมเลี้ยงครูชมรมปื้นบ้าน

(ฟ้อนสาวไหมในงานไหว้ครูประจำปีชมรมพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิถุนายน ๒๕๕๓)

๑๒,๕๘๔

http://www.youtube.com/watch?v=WG61h8Y8UoE&feature=endscreen&NR=1

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

buasorn2009

ฟ้อนสาวไหมโดยแม่ครูบัวเรียว

 

๑๐,๖๔๑

http://www.youtube.com/watch?v=hC2YJ-VrHW4&feature=related

๑๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

6 พฤษถาคม 2556

Tonyaye007

ฟ้อนสาวไหม แม่ครูบัวเรียว

(งาน ไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ ครั้งที่ ๑๐ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๔)

๖,๐๗๑

http://www.youtube.com/watch?v=_AyuRtaS5EU&feature=related

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

๙ มิถุนายนน ๒๕๕๗

benzz3d

สาวไหมเชียงราย สมโภชเชียงราย )๗๕๐ ปี

(งานสมโภช  ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย ณ วัดมิ่งเมือง วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕)

๖,๐๔๓

http://www.youtube.com/watch?v=lcSu4_Ggb1k&feature=related

๒๙มกราคม ๒๕๕๕

๙ มิถุนายนน ๒๕๕๗

 YarnankornChoomphoo

เพลงพื้นบ้านแม่บัวเรียวฟ้อนสาวไหมชมรมพื้นบ้าน ม ช ๕๔

๑,๙๗๐

http://www.youtube.com/watch?v=10ikvCkrslg&feature=related

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

๙ มิถุนายนน ๒๕๕๗

rangcm

6

ฟ้อนสาวไหม

๑๑๕,๒๒๕

http://www.youtube.com/watch?v=OvYAYmlQXSc&feature=related

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

๙ มิถุนายนน ๒๕๕๗

peakS mad

ฟ้อนเล็บเชียงราย สมโภช  ๗๕๐ ปี เชียงราย

 

 

 

 

 

 

๑๐,๙๐๓

http://www.youtube.com/watch?v=ghtm6-b4CIo

๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

Yarnankorn Choomphoo

ฟ้อนดาบ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

 

๒,๗๘๓

http://www.youtube.com/watch?v=IpHXpCf9JXQ&list=PLeMtPp_i5Z3_0iw-IrqW1rc9wKXluFJcF

๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

day chiangmai

ฟ้อนสร้อยแสงแดงโดยแม่ครูบัวเรียว

๑,๘๕๗

http://www.youtube.com/watch?v=E3FLsA6Fnis

๓ เมษายน ๒๕๕๔

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

kaew jerng saomai·

 

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๒ น. )
 ฟ้อนสาวไหม